Ajudes del govern

SI MILLORA EL TEU EDIFICI, MILLORA LA TEVA VIDA

Ara el teu edifici pot ser MÉS EFICIENT I CONFORTABLE,
augmentar la seva AÏLLAMENT i l’ESTALVI ENERGÈTIC,
o disposar de MILLORS ACCESSOS

--- Informació per imprimir - Format PDF ---

Aquests programes tenen com a objecte i beneficiaris a:

 

 • a. Objecte de l'ajut:
  • i. Obres i treballs de conservació, eficiència energètica i accessibilitat a:
   • 1. Instal·lacions i equipaments propis.
   • 2. Elements i espais privatius comuns d'edificis residencials col·lectius anteriors a 1981 en què el 70% de la superfície construïda sigui d'ús residencial i que el 70% dels habitatges siguin el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.
   • 3. Els edificis amb greus danys estructurals o d'un altre tipus.
   • 4. Siguin destinats al lloguer durant mínim 10 anys des de l'ajuda.
  • b. beneficiaris:
   • i. Comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i propietaris únics d'edificis d'habitatges.
   • ii. Administracions públiques, organismes i entitats de dret públic quan siguin edificis destinats al lloguer durant 10 anys.

Quin és l'import dels ajuts?

 • a. La quantia màxima no podrà superar els 11.000 euros / habitatge i per cada 100m2 de superfície útil de local.
 • b. Tindrà com a límit el 35% del cost subvencionable de l'actuació (50% en cas de millora de l'accessibilitat).

Quins requisits cal complir per poder demanar les ajudes?

 • a. Seran edificis de caràcter residencial col·lectiu, construïts abans de 1981.
 • b. El 70% de la superfície sobre rasant serà destinada a ús residencial i constituirà l'habitatge habitual dels beneficiaris.
 • c. Acord de la Comunitat de Propietaris.
 • d. Informe d'avaluació d'edificis.
 • e. Projecte de l'actuació a realitzar.

 

Aquests programes tenen com a objecte i beneficiaris a:

 

 • . Objecte de l'ajut:
  • i. Obres de:
   • 1. Rehabilitació en edificis i habitatges, urbanització o reurbanització d'espais públics i edificació en substitució d'edificis demolits (dins d'àmbits delimitats)
 • b. beneficiaris:
  • i. Comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris, propietaris únics d'edificis d'habitatges i consorcis i ens associatius de gestió.
  • ii. Administracions públiques.

Quin és l'import dels ajuts?

 • a. La quantia màxima serà de:
  • i. Fins 11.000 euros per cada habitatge rehabilitat.
  • ii. Fins a 30.000 euros per habitatge construït en substitució d'una altra prèviament demolida.
  • iii. Fins a 2.000 euros / habitatge demolida o rehabilitada, en concepte d'urbanització o reurbanització.
  • iv. Fins a 4.000 euros / any per unitat de convivència a reallotjar (màxim 3 anys).
  • v. Fins a 500 euros / habitatge demolida o rehabilitada, en concepte d'equips de planejament, informació, gestió i acompanyament social.
 • b. La quantia màxima tindrà com a límit el 35% del cost subvencionable de l'actuació.

Quins requisits cal complir per poder demanar les ajudes?

 • a. L'àmbit d'actuació estarà delimitat i l'integraran, mínim, 100 habitatges.
 • b. El 60% de la superfície sobre rasant serà destinada a ús residencial i constituirà l'habitatge habitual dels beneficiaris.
 • c. Acord de la Comunitat de Propietaris.
 • d. Informe d'avaluació d'edificis.
 • e Projecte de l'actuació a realitzar.

 

Aquests programes tenen com a objecte i beneficiaris a:

 

 • a. Objecte de l'ajut:
  • i. Implantació i generalització de l'Informe d'avaluació dels edificis que inclogui l'anàlisi de les condicions d'accessibilitat, eficiència energètica i estat de conservació.
 • b. beneficiaris:
  • i. Comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i propietaris únics d'edificis residencials.

Quin és l'import dels ajuts?

 • a. La quantitat màxima serà de 20 € / habitatge i de 20 € per casa 100 m2 de superfície útil de local.
 • b. Tindrà un límit de 500 euros per edifici i del 50% del cost de l'informe / edifici.

Quins requisits cal complir per poder demanar les ajudes?

 • a. Informe d'avaluació d'edificis.
 • b. Factura dels honoraris del professional, autor de l'informe.

 

Aquests programes tenen com a objecte i beneficiaris a:

 • a. Objecte de l'ajut:
  • i. Projectes de millora de barris, centres i casos històrics, renovació d'àrees funcionalment obsoletes o per la substitució d'infrahabitatge, eco-barris, i actuacions de regeneració i renovació de zones turístiques.
 • b. beneficiaris:
  • i. Comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris, propietaris únics d'edificis dehabitatges i consorcis i ens associatius de gestió.
  • ii. Administracions públiques.

Quin és l'import dels ajuts?

 • a. La quantia màxima serà de:
  • vi. Fins 11.000 euros per cada habitatge rehabilitat.
  • vii. Fins a 30.000 euros per habitatge construït en substitució d'una altra prèviament demolida.
  • viii. Fins a 2.000 euros / habitatge demolida o rehabilitada, en concepte d'urbanització o reurbanització.
  • ix. Fins a 4.000 euros / any per unitat de convivència a reallotjar (màxim 3 anys).
  • x. Fins a 500 euros / habitatge demolida o rehabilitada, en concepte d'equips de planejament, informació, gestió i acompanyament social.
 • b. La quantia màxima tindrà com a límit el 40% del cost subvencionable de l'actuació.

Quins requisits cal complir per poder demanar les ajudes?

 • L'àmbit d'actuació estarà delimitat i tindrà continuïtat espacial.

Enviando el formulario acepto la Protecció de dades